г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 77, оф. 401 +38 (067) 010 77 70 lac.dnipro@gmail.com

Керування проектами будівництва - Юридичні послуги з нерухомістю

Ми супроводжуємо проект будівництва від розробки концепції до введення об’єкта в експлуатацію. А також можемо здійснювати управління вже завершеним об’єктом. 

Мета нашої проектної команди, опираючись на методології PMBOK, PRINCE2, AGILE і OKR – домогтися поставленої мети, передбачивши можливі ризики. 

Ми надаємо правову підтримку при оформленні прав на земельну ділянку і отримання дозволу на початок будівельних робіт, вирішуємо спірні ситуацій, в тому числі, захищаємо інтереси клієнта в суді.

Концепція проекту – це попередній план впровадження бізнес-ідеї проекту, який надається Замовнику для оцінки перспективності цієї бізнес-пропозиції. Метою оцінки є відбір з декількох альтернативних ідей найбільш перспективних.

Цілі та задачі проекту мають бути чітко сформульовані, оскільки тільки за таких умов стає можливим наступний крок – формування основних характеристик проекту.

До таких характеристик відносяться:

 • складність проекту;
 • наявність альтернативних технічних рішень;
 • попит на продукцію проекту;
 • тривалість проекту;
 • вихідно-дозвільна документація;
 • інвестиційний клімат;
 • співвідношення витрат та результатів.

На підставі цих характеристик здійснюється попередній аналіз здійсненності проекту.

Якщо проект визнається придатним до реалізації, ми визначаємо склад наступних даних, необхідних для подальшої розробки проекту:

 • детальний маркетинг;
 • інженерно-геологічні дослідження;
 • оцінку оточуючого середовища та, якщо постане потреба, місцевих джерел сировини;
 • варіанти місцерозташування;
 • масштаби проекту;
 • внутрішні та зовнішні ризики в реалізації проекту;
 • можливі строки реалізації проекту та фактори, які впливають на їх коригування;
 • визначаємо контрольні крапки проекту;
 • наявність та достатність джерел необхідних ресурсів;
 • соціокультурну характеристику населення.

В ході організаційного аналізу ми також проводимо попередню оцінку ризиків та даємо характеристику можливого впливу законів, політики та підзаконних нормативно-правових актів на долю проекту.

Оцінка ризиків дозволяє визначити заходи з усунення слабких боків проекту, виявлених в процесі аналізу, а також заходи зі зниження негативного впливу на проект законів, політики, інструкцій тощо.

Виявлення ризиків на цьому етапі проекту дозволяє не лише визначити перелік критеріїв, здатних в значній міри вплинути на його успішне виконання, а також і своєчасно внести необхідні коригування.

Процес проектування розпочинається саме з передпроектних робіт, які включають в себе збір та підготовку вихідних даних, а також проведення досліджень, необхідних для розробки проектів.

Інженерні вишукування для будівництва забезпечують комплексне дослідження природних та техногенних умов території (регіону, району, площадки, ділянки, траси) об’єктів будівництва, складення прогнозів взаємодії цих об’єктів з оточуючим середовищем, обґрунтування їх інженерного захисту та безпечних умов життя населення.

На підставі матеріалів інженерних вишукувань для будівництва здійснюється розробка передпроектної  документації, в т.ч. містобудівної документації та обґрунтувань інвестицій в будівництво, проектів та робочої документації  будівництва підприємств, будівель та споруд, зокрема, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, експлуатацію та ліквідацію об’єктів, ведення державних кадастрів та інформаційних систем поселень, а також рекомендацій для прийняття економічно, технічно, соціально та екологічно обґрунтованих проектних рішень.

До передпроектних робіт, які, як правило, виконуються до початку процесу проектування, відносяться:

 • розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (ескізів);
 • розробка пропозицій по розміщенню об’єкту будівництва на земельній ділянці (обґрунтування місцерозташування, необхідної території та умов будівництва);
 • обробка інженерної характеристики об’єкту та складення опитувальних листів;
 • складання завдання на інженерні вишукування;
 • складання завдання на проектування;
 • обміри та обстеження будівель, що підлягають реконструкції, переоснащенню, розширенню, переплануванню або надбудові;
 • інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування.

На стадії передпроектних вишукувань достатньо важливим етапом є оцінка ризиків. Тут ми намагаємось показати клієнту максимальну кількість факторів: як незначних, так і тих, які здатні завадити, та навіть перекреслити реалізацію проекту в цілому.

Наприклад, некоректно оформлені правовстановлюючі документи, вихідно-дозвільна чи проектно-кошторисна документація, недостатні обсяги запланованих будівельних матеріалів, відсутність або нестача постачальників чи підрядників, відсутність логістичної схеми обслуговування – все це може негативно вплинути на реалізацію проекту або зробити його неможливим.

Аналіз ризиків по новому відкриває замовнику очі на проект. Він має можливість переоцінити свої можливості та, відповідно, по-іншому планувати свою діяльність.

Не рідкими є випадки, коли після оцінки ризиків замовник переглядає бізнес-модель проекту та на світ народжується по суті новий проект.

При цьому необхідно сказати, що для нас аналіз ризиків – це не спосіб відмовити замовника від реалізації проекту, а спосіб вказати йому на проблемні ділянки та розробити оптимальні заходи вирішення задач, що виникають.

Всі вищенаведені роботи мі виконуємо із залученням досвідчених спеціалістів, контролюючи дотримання встановлених строків.

Управління процесом розробки проектної документації здійснюється після завершення початкової передпроектної фази.

Проектування – один с найбільш трудомістких та найважливіших етапів реалізації проекту будівництва в цілому.

Дуже часто в проектуванні приймає участь значна кількість підрядних та субпідрядних організацій.  Тому, важливою умовою досягнення позитивного результату у розробці проектної документації є систематичний моніторинг та контроль виконання проектних робіт усіма учасниками цього процесу.

На всіх етапах розробки проектної документації керівна роль належить менеджеру проекту. В ході проектування ми виконуємо наступні функції:

 • розробка спільно із замовником завдання на проектування;
 • контроль відповідності обсягу та строків виконання робіт необхідному мінімуму, передбаченому контрактом, підбір та залучення до проекту провідних спеціалістів з інженерних напрямків, координація їх діяльності;
 • визначення раціональних строків початку робіт з тим, щоб уникнути передчасного їх виконання;
 • коригування чисельності долучених робітників;
 • контроль над внесенням змін до проекту;
 • контроль факторів, умов та документів, які можуть збільшити вартість робіт;
 • перевірка дотримання послідовності та пріоритетів, обраних в процесі планування робіт;
 • забезпечення оптимального вибору стандартних матеріалів та обладнання в максимально можливій кількості ситуацій, забезпечення мінімальної номенклатури виробів, що застосовуються;
 • підготовка та реалізація угоди з ліцензіаром;
 • підготовка та контроль за дотриманням плану проектних робіт, пов’язаного з загальним планом проекту.

Від ефективного управління процесами виготовлення проектної документації залежить не лише її якість та своєчасність розробки, а і строки погодження в контролюючих органах, а також строки передачі безпосередньо будівельній компанії для реалізації.

Виконання замислу замовника – це основний процес здійснення проекту будівництва. В ході реалізації проектних рішень вельми важливо правильно організувати:

 • створення «служби замовника»;
 • створення договірної бази;
 • вибір підрядника та укладення угоди з ним;
 • створення системи контролю за ходом реалізації проекту;
 • планування, складання мережевих графіків та календарних планів;
 • контроль вартості, строків та якості будівництва, а також введення об’єкту в експлуатацію;
 • постійний моніторинг можливих відхилень від розробленого плану реалізації проекту (щоб не втратити мету в реалізації проекту).

Будівельні проекти рідко відбуваються без ситуацій, які відносяться до виробничих ризиків. Банкрутство/ліквідація підрядника, пошкодження ліній інженерних комунікацій, порушення поставок будівельних матеріалів, поламки будівельної техніки – це ті ситуації, які вимагають оперативного вирішення.

Всі проекти схильні до ризику, оскільки вони є унікальними, мають різний рівень складності та здійснюються з метою отримання вигоди. Вони реалізуються в контексті обмежень та допущень, а також очікувань зацікавлених сторін, які можуть суперечити один одному та змінюватись. Організації мають брати на себе усвідомлений та контролюємий ризик з виконання проекту з метою створення цінності, співставляючи при цьому ризики та вигоди.

Мета управління ризиками проекту полягає в ідентифікації ризиків та управлінні ризиками. Якщо не управляти ризиками, вони мають потенціал викликати відхилення проекту від плану та призводити до того, що проект не досягне встановлених цілей. В кінцевому рахунку від результативності управління ризиками проекту прямо залежить успішне його завершення.

Управління ризиками проекту включає:

 • планування управління ризиками – це процес, який визначає яким чином необхідно здійснювати заходи з управління ризиками проекту;
 • ідентифікацію ризиків – це процес виявлення індивідуальних ризиків проекту, а також джерел сукупного ризику проекту та документування їх характеристик;
 • якісний аналіз ризиків – це процес розстановки пріоритетів у відношенні індивідуальних ризиків проекту для подальшого аналізу чи дії, який виконується шляхом оцінки вірогідності виникнення та впливу ризиків, а також інших характеристик;
 • кількісний аналіз ризиків – це процес чисельного аналізу сукупного впливу ідентифікованих індивідуальних ризиків проекту та інших джерел невизначеності на цілі проекту в цілому;
 • планування реагування на ризики – це процес розробки варіантів, вибору стратегій та узгодження дій відносно схильності сукупному ризику проекту, а також відносно індивідуальних ризиків проекту;
 • здійснення реагування на ризики – це процес виконання узгоджених планів реагування на ризики;
 • моніторинг ризиків – процес моніторингу виконання узгоджених планів реагування на ризики, відстеження ідентифікованих ризиків, виявлення та аналізу нових ризиків та оцінки результативності процесу управління ризиками протягом усього проекту.

У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій ми формуємо альтернативні управлінські рішення, які сприятимуть зниженню або усуненню впливу негативних факторів.

Вирішення всіх вищенаведених задач наша команда приймає на себе.

Завершені будівництвом об’єкти нерухомості підлягають прийняттю в експлуатацію. Цьому передує виконання усіх робіт, передбачених проектною документацією згідно будівельним нормам, стандартам та правилам, а також монтаж та випробування обладнання з дотриманням наступних особливостей:

 • житлові будинки, побудовані на кошти юридичних та фізичних осіб, можуть прийматись в експлуатацію без виконання внутрішніх оздоблювальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, за умови їх відповідності санітарним, протипожежним та технічним вимогам. Перелік внутрішніх оздоблювальних робіт, без виконання яких можливо приймання в експлуатацію житлових будинків, визначається Міністерством регіонального будівництва;
 • житлові будинки, в яких побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, призначені, в тому числі, для соціально незахищених шарів населення (інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших), приймаються в експлуатацію за умови виконання в повному обсязі внутрішніх оздоблювальних робіт в таких квартирах;
 • багатоквартирні житлові будинки приймаються в експлуатацію за умови дотримання вимог державних будівельних норм зі створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • на об’єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, мають бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно технічному регламенту, передбачені проектом будівництва, створені безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних та санітарних норм.

Окрім вищеперерахованих заходів наша компанія займається організацію технічної інвентаризації об’єкту, а також забезпеченням його схоронності та безпеки.

Після прийняття об’єкта в експлуатацію настає період управління та розпорядження результатами будівництва. На цій стадії важливо правильно:

 • організувати процес передачі частин об’єкту інвесторам та реєстрації прав власності на результати будівництва;
 • обрати за залучити до співпраці компетентного маркетолога для дослідження ринку нерухомості;
 • організувати роботу експлуатуючої компанії;
 • провести роботу з залучення орендаторів на об’єкт.

Відомо, що галузь будівельних правовідносин – одна з найбільш складних галузей правового регулювання. Приймаючі до уваги кількість учасників будівельних проектів, конфлікти та спори у будівництві об’єктивно неминучі. Причому конфлікти як внутрішньосистемні (між безпосередніми учасниками будівельних проектів), так і зовнішні.

Також ні для кого не секрет, що судове вирішення спорів в будівельній сфері не лише складний, але і дорогий процес. Виходячи з цього, застосування позасудових способів вирішення конфліктів у будівництві, як на самих ранніх стадіях  зародження конфліктів, так і на останніх етапах розвитку судових спорів, може бути ефективним засобом їх реального вирішення.

Враховуючі вищевикладене, ми пропонуємо сторонам конфлікту його врегулювання шляхом проведення медіації за участі професійних бізнес-медіаторів, що може бути ефективним виходом з ситуації, яка склалася.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Опишіть проблему

яку ми вирішимо

  Пн-Пт.: 09.00-18.00